Home CAM Solidcam Thiết lập mẫu chu trình gia công tiện Solidcam 2013

Thiết lập mẫu chu trình gia công tiện Solidcam 2013

425
0
SHARE

Templates qui trình gia công

Mẫu quy trình gia công là mẫu bao gồm nhiều nguyên công được thực hiện liên tiếp nhau để hoàn thành một hay nhiều bề mặt khác nhau. Chức năng này cho phép ta có thể lưu lại các nguyên công đã có sẵn để sử dụng cho các quy ttrình gia công tương tự.

Tạo lập Templates qui trình gia công

Để tạo lập một mẫu quy trình gia công, đầu tiên cac bạn chọn vào các nguyên công cần làm trong cây  SolidCAM Manager, sau đó ta nhấp phải chuột vào một trong các nguyên công được chọn đó rồi chọn vào lệnh  Create Template.

mm solidcam 1

Sau khi ta nhấp chọn lệnh, hộp thoại The Template Manager sẽ xuất hiện.

mm solidcam 2

Ở hộp thoại này, ta có thể lưu các nguyên công đã được chọn thành một mẫu quy trình gia công.

Tất cả các mẫu quy trình gia công có sẵn sẽ được hiển thị trong phần này. Tên của các mẫu quy trình gia công sẽ được hiển thị trong phầm Template Folders dưới mục Process Templates .Các thành phần của template này sẽ được hiển thị trong bảng Operation Templates khi ta nhấp chọn vào từng mẫu quy trình gia công.

Để lưu lại các nguyên công đã chọn thành một mộ mẫu quy trình gia công, đầu tiên ta phải nhập tên của themplate này trong phần Process name hoặc ta có thể chọn vào một trong các template có sẵn ở phía trên và xác nhận bằng cách nhấp chọn vào nút OK. Nếu ta đặt tên file template này trùng với một file đã có sẵn thì SolidCAM sẽ hiển thị một bàng thông báo như sau:

mm solidcam 3

Nếu ta xác nhận hộp thoại này bằng nút Yes, file template cũ sẽ bị lưu đè bởi file template mà ta đang tạo. Còn nếu ta nhấp vào nút Nào , hộp thoại Template Manager sẽ xuất hiên trở lại để ta có thể nhập một cái tên khác cho file này.

Using Process Templates

Sau khi ta tạo và lưu mộ mẫu quy trình gia công nào đó trong SolidCAM, ta có thể sử dụng chúng cho các quy trình gia công tương tự sau này. Để có thể sử dụng những mẫu quy trình gia công này, ta phải chuột vào phần Operations và chọn vào lệnh Add Operation from Process Template trong menu vừa mới xuất hiện.

mm solidcam 4

Khi ta nhấp chọn vào lệnh này, hộp thoại Template Manager sẽ xuất hiện để ta chọn những mẫu quy trình gia công đã có sẵn và chèn nó vào trong chi tiết gia công .

mm solidcam 5