Home CAM Solidcam Thiết lập các bước xuống dao cho biên dạng phay solidcam 2013

Thiết lập các bước xuống dao cho biên dạng phay solidcam 2013

487
0
SHARE

Tùy chọn này cho phép các bạn chọn loại chiều sâu cho biên dạng.h phaycam 1

·         Constant

SolidCAM hình thành một đường chạy dao mới chiều sâu không thay đổi.

·         Variable (Define)

Các bạn có thể thiết lập một chiều sâu khác tại chiều sâu của các điểm khác nhau của biên dạng.

.
  1. Chọn vào tùy chọn Define.
  2. Nhấp chọn vào Pick. Hộp thoại Define depth sẽ xuất hiện.h phaycam 2

 

Hộp thoại này cho phép các bạn có thể chọn các điểm với chiều sâu có thể thay đổi.

Hộp thoại X,Y,Z cho phép các bạn có thể nhập các tọa độ của điểm để xác định chiều sâu mong muốn.

h phaycam 3

Các bạn chuyển đổi giữa tùy chọn Select và tùy chiọn Unselect để xác định hay hủy bỏ điểm nào đó. Tùy chọn Undo dùng để xóa bỏ hay khôi phục lại lựa chọn trước đây.

Các bạn có thể xác định rõ một biên dạng đã có sẵn trong vùng gia công bằng cách sử dụng hộp danh sách với số thứ tự mỗu biên dạng và nút Next Profile.

Giá trị Points bao gồm thông tin về các điểm đã được lựa chọn và chiều sâu của chúng. Các bạn có thể thay đôi các thuộc tính của những điểm này bằng cách nhấp đúp chuột vào nó.

  • Profile No. – số thứ tự của biên dạng.
  • Z – chiều sâu Z được xác định.
  • Type – kiểu chiểu sâu.

Vertical – chiều sâu thay đổi tại điểm đã được xác định.

Sloped – chiều sâu thay đổi dần dần.

h phaycam 4

 

Nhấp chọn vào các điểm đã được chọn trên biên dạng. Hộp thoại Depth xuất hiện.h phaycam 5

Trong hộp thoại này, thể hiện giá trị chiều sâu và kiểu của sự thay đổi chiều sâu này.