Home Proe/Creo Tạo các đường theo các hệ tọa độ Creo Parametric 2.0

Tạo các đường theo các hệ tọa độ Creo Parametric 2.0

348
0
SHARE
  • Cartesian– bạn phải xác định tham sốX,Y,vàZ trong biểu thức.
  • Cylindrical – bạn phải xác địnhR,Theta(θ),và tham sốZtrong biểu thức.
  • Spherical– bạn phải xác địnhR, Theta(θ), vàPhi(Φ) trong biểu thức.

Khi đó bạn phải nhập các hàm biểu thức trong mục text.

 Sử dụng tham số T

Các biểu thức được quy định với hàmT,  và thay đổi từ0tới1. Bên dưới là sự khác nhau giữa các đường trong hệ tọa độ đề các:

  •  Đường thẳng( theo hướng X)– x=35*t,y=0,z=0.Như trong hình1.
  • Parabola(inXZplane)– x=35*t,y=0,z=35*t^2.Như Hình2.
  • Sinewave(inXYplane)–x=t*10,y=3*sin(t*360),z=0.NhưHình3.
  • Circle(inXYplane)–x=4*cos(t*360),y=4*sin(t*360),z=0.NhưHình

dtron

Hình4– Đường tròn