Home CAM Solidcam Nguyên công tiện ren solidcam 2013

Nguyên công tiện ren solidcam 2013

440
0
SHARE

Ta sử dụng  nguyên công này khi muốn tiện ren cho chi tiết gia công . Tiện ren có thể tiện theo suốt chiều dài của chi chi tiết gia công (ren ngoài, ren trong) hay mà ở mặt đầu. Nguyên công này chỉ được sử dụng cho những hệ thống máy CNC có hỗ trợ chi trình tiện ren. Ở đây, SolidCAM sẽ hiển thị các đường chạy dao cho tiện ren một cách chính xác đối với biên dạng gia công đã được thiết lập mà không có bất kỳ việc kiểm tra nào cho việc va chạm của vật liệu.

xx solidcam 1 xx solidcam 2

Trang này cho phép ta có thể thiết lập các thông số công nghệ cho quá trình gia công này.

Ở nguyên công này, SolidCAM cung cấp cho ta các tab như sau:

v      Tab General

xx solidcam 3

Tab General cho phép ta có thể thiết lập cac thông số công nghệ chung cho quá trình gia công.

Work type

Phần này được dùng để thiết lập kiểu làm việc cho nguyên công tiện ren.

  • Khi ta chọn vào tùy chọn Single, tiện ren sẽ được thực hiện bằng một lần cắt duy nhất (G33).
  • Khi ta chọn vào tùy chọn Multiple, tiện ren sẽ được thực hiện bằng nhiều lắt cắt liên tiếp nhau. Thông số Step down chop phép ta xác định khoảng cách giữa hai lắt cắt liên tiếp nhau.

xx solidcam 4

Process type

Phần này cho ta chọn kiểu gia công.

  • Long

Với tùy chọn này, ta sẽ thực hiện gia công theo phương Z, dọc theo chiều dao của chi tiết gia công.

  • Face

Với tùy chọn này, ta sẽ thực hiện gia công theo phương X.

Mode

Phần này cho phép ta chọn  một trong hai lựa chọn sau:

  • Internal: tiện ren trong
  • External: tiện ren ngoài

 

v      Tab Threading data

xx solidcam 5

Tab Data cho phép ta dùng để thiết lập các thông số bổ sung cho quá trình gia công.