Home CAD/CAM Modul thiết kế TopSolid’Design

Modul thiết kế TopSolid’Design

537
0
SHARE

Hình 9  Giao diện TopSolid’Design

 1.9

-         Graphic Area            : Vùng đồ họa thiết kế

-         Title Bar                   : Thanh tiêu đề

-         Function  Bar           : Thanh công cụ chức năng

-         Prompt Line             : Dòng lệnh gợi ý

-         System Bar               : Thanh hệ thống

-         Context Bar              : Thanh tổng hợp

-         Drop Down Menus     : Các trình đơn nhấn thả xuống

lựa chọn chức năng