Home CAM Solidcam Hiệu chỉnh biên dạng gia công Solidcam

Hiệu chỉnh biên dạng gia công Solidcam

699
0
SHARE

Hộp thoại Geometry Edit cho phép ta có thể thiết lập biên dạng gia công bằng cách lựa chọn các biên dạng của các đối tượng khung dy.

hc solidcam 1

Geometry name

Tùy chọn này cho phép ta có thể xác định tên của biên dạng gia công. SolidCAM khuyn ta  nên để tên mặc định của phần mềm.

Adding a chain

Ta có thể công thm các biên dạng vào những biên dạng đã có sẵn trong biên dạng gia công hiện hành. Những biên dạng mới được thm vào sẽ nằm ở phía dưới được đnh số theo thứ tự lin tiếp nhau.

1. Select the chain geometry using the Chain section.

2. Xác nhận bằng nút OK  .

Quản lý biên dạng

Tất cả các Chain đều được hiển thi trong hộp Chain List. Để chỉnhs sửa các chain này, ta nhấp phải chuột vào tên chain mà ta muốn chỉnh sửa, xuất hiện một menu mới, ta chọn vào lệnh mà ta muốn chỉnh sửa.

hc solidcam 2

  • Replace

Lệnh này cho phép ta có thể thay đổi một biên dạng trong biên dạng gia công hiện hành. Biên dạng cũ sẽ bị mất đi và ta có thể thiết lập một biên dạng mới.

  • Insert

Lệnh này cho phép ta có thể chẻn thm một biên dạng giữa hqai biên dạng đã có sẵn..

  • Edit

Lệnh này cho phép ta có thể tùy chỉnh, chỉnh sửa những biên dạng đã có sẵn. Ta cũng có thể.

  • Reverse

Lệnh này cho phép ta có thể đảo nghịch hướng của biên dạng.

  • Rename

Lệnh này cho phép ta có thể đổi tên của biên dạng gia công.

  • Set CW/Set CCW

Lệnh này cho phép ta có thể tùy chỉnh chiều của biên dạng theo hai kiểu: cùng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.

  • Delete

Lệnh này cho phép ta có thể xóa đi một trong các biên dạng trong biên dạng gia công hiện hành .

Các nút tùy chỉnh

Các nút tùy chỉnh sau đây được dùng để quản lý các biên dạng được chọn.

  • hc solidcam 3hc solidcam 4

Xác định hướng của biên dạng

Các nguyên công trong SolidCAM dùng hướng đi của biên dạng gia công để tính tốn đường chạy dao một cách phù hợp nhất.
Mũi tên ngay tại điểm bắt đầu của biên dạng sẽ cho chúng ta biết được hướng đi của biên dạng đó.

hc solidcam 5

Khi ta nhấp chọn vào biên dạng đầu tiên, phần mềm sẽ tự động tính tốn lựa chọn cho bạn điểm bắt dầu của biên dạng này trên chi tiết . Hướng đi của biên dạng này sẽ được tự động thiết lp dựa vào điểm bắt đầu của biên dạng với điểm mà ta đã nhấp chọn vào biên dạng này.

hc solidcam 6

Nếu hướng đi của biên dạng không như ý ta mong muốn, ta có thể sử dụng nút tùy chỉnh  Reverse   để đảo ngược hướng đi của biên dạng này.

Học Mastercam 2tr - Học CNC 2tr - Cơ khí Solidworks-Học Catia 1.5 tr - Học ProE 1.5tr - Học NX 2.4 tr - Học thiết kế ngược - Học giày dép
Học vẽ Mẫu Jpaint/Artcam-Gia công PowerMill - Gia công Alphacam - Chi tiết máy Inventor- Nữ trang Matrix- Khuôn Cimatron

Các lớp kỹ thuật

Chương trình đào tạo cơ bản và nâng cao mảng cơ khí, xây dựng.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu và DVD chuyên ngành nhằm tự học để phục vụ cho công việc

Tuyển dụng

Tuyển giảng viên đào tạo và cộng tác viên Part-time toàn quốc.

Download ứng dụng

Cài đặt để tự học các phần mềm kỹ thuật trên điện thoại miễn phí

Advance Cad YT

Kênh video chất lượng để tự học các phần mềm kỹ thuật miễn phí