Home Mastercam Cách chia một đối tượng thành nhiều đối tượng ...

Cách chia một đối tượng thành nhiều đối tượng nhỏ trong mastercam

577
0
SHARE

Two pieces: Chia đường cong thành hai đối tượng   tại điểm chia

- Chọn đối tượng

- Chọn điểm để chia

b. At length: Chia đường cong thành 2 đoạn với chiều dài cho trước

- Chọn đối tượng

- Nhập chiều dài

c. Mny pieces Chia đường cong thành nhiều đoạn có chiều dài bằng nhau

- Chọn đối tượng  , xác lập các thông số đoạn, chiều dài mỗi đoạn

- Chọn OK  để thực hiện lệnh.

  1. At intersection Chia các đường cong tại các giao điểm của chúng

- Chọn các đối tượng   cắt nhau

- Chọn OK kết thúc việc chọn

e. Cirle : Chia đường tròn thành các cùng tròn

- Chọn đường tròn, ENTER

- Nhập số đoạn chia

f . Spline to arcs: Chuyển đường Spline thành các cùng tròn và đường thẳng

- Chọn đối tượng

- Chọn Done kết thúc việc chọn

- Xác lập các thông số:

Dispose = K: giữ đường Spline

Dispose = B: dấu đường Spline

Dispose = D: xóa đường Spline

- Chọn Do it để thực hiện lệnh.