Home Mastercam Các tùy chọn trên thanh operations manager.

Các tùy chọn trên thanh operations manager.

491
0
SHARE

tuy chon 1

tuy chon 2Backplot : tạo backplot cua việc chon lựa đường chạy dao trên màn hình.

tuy chon 3

tuy chon 4Verify : xem phướng án mô phỏng gia công

tuy chon 5

tuy chon 6Post : chuyển dữ liệu vế đường chay dao sang chữơng trình NC

tuy chon 7Hàm Backplot: hàm này hiển thị đường chay dao khi đưa ra 1 phương pháp khác (tái tạo lại đường chạy dao).