Home CAM Solidcam Các chiến lược chạy dao khi tiện solidcam 2013

Các chiến lược chạy dao khi tiện solidcam 2013

323
0
SHARE

Tab Strategies cho phép ta có thể thiết lập các thông số của các quá trình gia công bổ sung thêm trong nguyên công tiện trụ.

yy solidcam 1

Descending motion

Phần này cho phép ta có thể quản lý sự ăn xuống của dao cụ đối với những vùng không thể đi xuống (rãnh, hốc,..và.và..).

yy solidcam 2

  • Non-descending motions

Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này,  quá trình gia công sẽ bỏ qua những rãnh có trên bề mặt gia công như hình trên thể hiện.

  • Descending motions

Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này, dao cụ sẽ gia công tất cả các địa hình trên bề mặt gia công. Tất nhiên, trong SolidCAM sẽ hỗ trợ cho chúng ta những nguyên công khác với những dao cụ thích hợp để có thể  gia công được những vùng như thế này.

Partial machining

  • Khi ta không nhấp chọn vào hộp kiểm Partial machining , quá trình gia công sẽ được hiện trên toàn bộ biên dạng gia công cùng một lúc mà chúng ta đã xác định sẵn.
  • Còn khi ta nhấp chọn vào hộp kiểm Partial machining , quá trình gia công sẽ được thực hiện theo các đường rời rạc. Nút tùy chọn Data dùng để hiển thị hộp thoại Partial Machining cho phép ta có thể thiết lập các thông số của viêc4 gia công riêng phần này.

Geometry splitting

Tùy chọn Split geometry along Z-axis cho phép ta có thể chia biên dạng gia công dọc theo trục Z thành các phần riêng lẽ với nhau.

yy solidcam 3

Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này, biên dạng gia công sẽ được  chia ra thành nhiêu cạnh riêng lẻ. Chiều dài của mỗi cạnh này được xác định trong phần Distance .

Tùy chọn này chỉ được sử dụng khi ta chọn vào  Rough trong phần Work type.