Home Catia Các bước cần thiết để lập trình doa lỗ với phần mềm...

Các bước cần thiết để lập trình doa lỗ với phần mềm Catia

458
0
SHARE

1. Click nút Reaming.

- Geometry Tab page tương tự như các chu trình trên.

2. Chọn Machining Strategy Tab page để nhập các thông số gia công.

doa 1

- Chuyển động của dao sẽ thực hiện như sau:

+ Dao di chuyển với tốc độ gia công từ 1 đến 2.

+ Dừng dao Dwell.

+ Rút dao với tốc độ Retract Feed từ 2 đến 3.

3. Click OK để tạo chu trình.

- Mã gia công NC Output sẽ như sau:

doa 2